Profilaktyka na miarę

Projekt „Profilaktyka na miarę” to działanie wspierające szkoły i placówki w obszarze wychowania i psychoprofilaktyki. Dotyczy realizacji szkolnej diagnozy i ewaluacji oraz przekładania wyników badań na rekomendacje i treści do programu wychowawczo-profilaktycznego.
Celem projektu jest także pilotaż platformy diagnostycznej on-line, zawierającej narzędzia do badania zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne.

Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025

Działanie 1. Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej

Cel Operacyjny 3. Promocja zdrowia psychicznego. Zadanie: Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej.

Moduł I. Platforma do diagnozy. Podejmowanie trafnych, opartych na podstawach naukowych działań wychowawczo-profilaktycznych w szkołach i placówkach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, rodziców i nauczycieli, budowanie pozytywnego klimatu szkoły lub placówki, przeciwdziałanie zachowaniem ryzykownym.

Korzyści dla naszej szkoły płynące z udziału w projekcie „Profilaktyka na miarę”:

 • Otrzymamy dostęp do bezpłatnej platformy diagnostycznej przygotowanej przez MEiN. Narzędzia na platformie służą badaniu czynników ryzyka i chroniących przed zachowaniami problemowymi oraz zaangażowania uczniów w te zachowania. Platforma wpisuje się w szkolne działania w zakresie diagnozy i ewaluacji do programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Otrzymamy bezpłatne szkolenie z obsługi platformy diagnostycznej z narzędziami rekomendowanymi przez MEiN.
 • Zrealizujemy diagnozę szkolną (październik-listopad 2022) oraz ewaluację działań wychowawczo-profilaktycznych (październik-listopad 2023) przy wsparciu specjalistów z zakresu psychoprofilaktyki i pomocy informatycznej dotyczącej obsługi platformy diagnostycznej.
 • Dostaniemy ciągły dostęp do wyników przeprowadzonych diagnoz w postaci automatycznie generowanego raportu.
 • Wpłyniemy na proces doskonalenia platformy diagnostycznej, aby w kolejnych latach po zakończeniu projektu narzędzie to było dostosowane do potrzeb szkół i standardów diagnostycznych.
 • Weźmiemy udział w specjalistycznych szkoleniach dotyczących diagnozy i psychoprofilaktyki. Szkolenia dla uczestników projektu obejmą zagadnienia:
 • Przygotowanie i realizacja diagnozy szkolnej do programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Przekładanie wyników diagnozy na zalecenia do szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego i przygotowywanie oddziaływań profilaktycznych dla środowiska szkolnych.
 • Rola i standardy prowadzenia corocznej ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego z użyciem platformy.
 • Otrzymamy możliwość indywidualnych konsultacji z zakresu szkolnej diagnozy, realizacji działań wychowawczo-profilaktycznych w szkołach oraz ewaluacji.
 • Skorzystamy z oferty szkoleń, publikacji i materiałów edukacyjnych wypracowanych w ramach projektu:
 • Panel dyskusyjny dotyczący aktualnych problemów środowisk szkolnych.
 • Materiały edukacyjne do szkoleń: Diagnoza szkolna z wykorzystaniem platformy, Przekładanie wyników diagnozy na treści programów i działań wychowawczo-profilaktycznych, Rola ewaluacji we sprawdzaniu działań wychowawczo-profilaktycznych w szkole i modyfikowaniu programów.
 • Konferencja podsumowująca projekt dotycząca rezultatów badań na poziomie kraju.
 • Publikacje na temat aktualnych problemów dzieci i młodzieży.
 • Otrzymamy dostęp do dedykowanej projektowi platformy edukacyjnej z materiałami edukacyjnymi oraz forum wymiany doświadczeń dotyczących diagnozy i działań wychowawczo-profilaktycznych w szkołach.
 • Wykorzystamy poznane narzędzia do ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki.