Współpraca

INSTYTUCJE:

Ośrodek Rozwoju Edukacji – jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji i Nauki. Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania.

Sąd Rodzinny właściwy ze względu miejsca zamieszkania – rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających bądź psychotropowych, oraz inne sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie innych przepisów.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie – diagnozowanie, stosownie do potrzeb konsultacje ze specjalistami z poradni psychologiczno- pedagogicznej, diagnoza na terenie poradni, interpretacja zapisów orzeczenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu miejsca zamieszkania – celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie pokonać jej wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów właściwy ze względu miejsca zamieszkania – którego zadaniem jest sporządzenie, na zlecenie sądu, opinii w sprawach rodzinnych, opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich. OZSS wydają opinię po uprzednim przeprowadzeniu badań i testów.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza właściwa ze względu miejsca zamieszkania – ma za zadanie zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, a także zaspokajanie jego potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych, zagwarantowanie mu dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi oraz zapewnienie mu możliwości korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.