Zasady kierowania i przyjmowania wychowanka

 1. Nieletni, wobec którego Sąd Rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w Ośrodku, kierowany jest przez Starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, a w przypadku braku miejsca zamieszkania Starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu nieletniego po otrzymaniu wskazania wystawionego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
 2. Wychowankowie nie mogą być przyjmowani do placówki bez ważnego skierowania.
 3. Wychowankowie są przyjmowani wyłącznie na podstawie postanowienia Sądu.
 4. Do Ośrodka nie przyjmuje się:

l) skazanych na karę pozbawienia wolności;

 1. chorych psychicznie lub fizycznie wymagających leczenia szpitalnego lub indywidualnej opieki osoby dorosłej;
 2. niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym;
 3. niedowidzących i niedosłyszących w stopniu uniemożliwiającym im naukę;
 4. kalekich w stopniu wymagającym opieki indywidualnej, pomocy w poruszaniu się, ubieraniu itp.
 1. Przyjmowanie nieletnich do Ośrodka odbywa się całodobowo.
 2. Nowego wychowanka przyjmuje wychowawca grupy lub pracownik pedagogiczny upoważniony przez Dyrektora zgodnie z procedurą przyjęcia wychowanka zawartą w regulaminie wewnętrznym.
 3. Zapoznanie się z prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w Ośrodku, wychowanek potwierdza własnoręcznym podpisem.
 4. Wychowanek kierowany jest do grupy wychowawczej z jednoczesnym wyznaczeniem wychowawcy, który będzie sprawował indywidualną opiekę.
 5. Psycholog lub pedagog opracowuje diagnozę wstępną oraz wskazania do pracy resocjalizacyjnej z wychowankiem.
 6. Nowo przyjęty wychowanek w początkowym okresie pobytu otoczony jest szczególną opieką.