Szkolne Koło Wolontariatu

Celem działania koła jest zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu i jej promowanie, a co za tym idzie angażowanie młodych ludzi w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym. Ważnym aspektem jest tu także propagowanie wśród młodzieży wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach. Praca w ramach SKW pozwala także na organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku lokalnym, wspieranie ciekawych inicjatyw charytatywnych i kulturalnych oraz diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym i w otoczeniu szkoły.

Instytucje, na rzecz których SKW przy AMOW świadczy pomoc:

– Caritas Kielce

– Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach

– Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach

– Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach

– Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowinach

Wolontariusze pod okiem opiekunów odwiedzają w/w placówki, pomagają organizować czas wolny chorym i seniorom, wpierając ich rozmową, uśmiechem, listem, występem, biorą udział w kwestach i zbiórkach przygotowując fanty, zbierając nakrętki, świadczą pomoc w pracach gospodarskich, a także opiekują się bezdomnymi czworonogami karmiąc je, wyprowadzając na spacery i sprzątając kojce.