Kontakt z wychowankiem

 1. Wychowanek przebywający w Ośrodku ma prawo do kontaktów:
  1. z rodzicami (opiekunami prawnymi), rodzeństwem i innymi członkami rodziny;
  2. koleżeńskich;
  3. z instytucjami zaspokajającymi potrzeby emocjonalne, duchowne i religijne.
 2. Kontakt z osobami z zewnątrz może być w formie:
 1. korespondencji (listy, paczki);
 2. rozmowy telefonicznej;
 3. odwiedzin.
 1. Korespondencja wychowanka, z wyjątkiem korespondencji z organami państwowymi i samorządowymi, w szczególności z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i z Rzecznikiem Praw Dziecka, może być kontrolowana przez Dyrektora Ośrodka bądź przez upoważnionego przez niego pracownika pedagogicznego, wyłącznie w przypadkach powzięcia uzasadnionego podejrzenia, iż zawiera ona treści godzące w porządek prawny, bezpieczeństwo placówki, w zasady moralności publicznej bądź może wpłynąć niekorzystnie na przebieg resocjalizacji wychowanka.
 2. Wychowanek może otrzymywać paczki z żywnością, artykułami higienicznymi, odzieżą pod warunkiem, że są udokumentowane od kogo. Każdorazowo ich zawartość jest sprawdzana przez wychowawcę pełniącego dyżur wychowawczy z danym wychowankiem. Rzeczy przesłane niezgodnie obowiązującymi w Ośrodku zasadami
  i Regulaminem Wychowanka są zatrzymywane w przez wychowawcę.
 3. Rozmowy telefoniczne wychowanków z osobami spoza placówki mogą odbywać się  w następujących porach dnia:
 1. w dni powszednie w godzinach 1700 – 2030;
 2. w dni wolne od zajęć szkolnych w godzinach 1100-1330 oraz 1730-2030.

W celu zagwarantowania kontaktu z wszystkimi wychowankami rozmowy telefoniczne powinny być krótkie (do 5 min. wychodzące i do 7 min. przychodzące). Kontakt telefoniczny z wychowankiem w innych terminach jest możliwy za zgodą wychowawcy lub innego przełożonego.

 1. Posiadane przez wychowanków telefony zabezpieczane są w depozycie grupy wychowawczej. Korzystanie z nich reguluje Regulamin Wychowanka w zależności od oceny zachowania na dany okres.
 2. Wychowanka można odwiedzać w dni wolne od zajęć szkolnych, zgodnie z regulaminem odwiedzin.